reflü, reflureflü


 • Sindirim Sistemi Anatomisi

 • BARYUMLU  GRAFİLER

  bos

  Esophagus1

  Özofagusa dıştan basıya bağlı daralma (kalın ok), darlık proksimalinde dilatasyon ve hava-sıvı seviyesi (ince ok)

  bos

  baryum14

  Zenker divertikülü

  bos

  baryum16

  Zenker divertikülü. Divertikülün servikal özofagusa bası yapmasına dikkat ediniz.  Bası belirgin disfaji oluşturabilir.

  bos

  baryum15

  Önceki hastada Zenker divertikülünün BT de görünümü

  bos

  baryum17

  Orta özofagusta divertikül

  bos

  baryum18

  Servikal özofagusta web (Plummer Winson sendromu)

  bos

  baryum19

  Distal özofagusta peptik striktüre bağlı daralma ve hiatal herni (beyaz ok)

  bos

  baryum20

  Akalazya. Dilate özofagusun baryumlu grafide ve BT de görünümü

  bos

  baryum21

  Akalazyada  balon dilatasyonu

  bos

  baryum22

  Akalazya

  bos

  baryum23

  Akalazyada ileri derecede dilate ve mid görünüm alan özofagus. Sağdaki resimler genişlemiş özofagusun endoskopik görünümleridir.

  bos

  baryum24

  Tip II  akalazya  (Akalazya konusuna bakınız)

  bos

  baryum25

  Diffüz özofagial spazm (Jackhammer esophagus)

  bos

  baryum27

  Diffüz özofagial spazm

  bos

  baryum28

  Geniş hiatal herni

  bos

  baryum29

  Hiatus hernisi olan hastanın akciğer grafisinde mide fundusunun görünümü (beyazoklar),
  midede hava sıvı seviyesi (siyah ok)

  bos

   baryum30

  Hiatus hernisi olan hastanın akciğer grafisinde mide fundusunun görünümü (beyazoklar),
  midede hava sıvı seviyesi (sarı ok)

  bos

  baryum31

  Distal özofagusta ve kardiada tümöral infiltrasyon

  bos

  baryum32

  Distal özofagusta ve kardiada tümöral infiltrasyon, özofagusta dilatasyon

  bos

  baryum33

  Özofagusta aort crosu basısına bağlı daralma

  bos

  baryum34

  Özofagusta koroziv madde  içilmesine bağlı daralma

  bos

  kostik

  Özofagusta kostik madde alımı  sonrasında oluşan striktür

  bos

  baryum35

  Servikal özofagusta tümör. Pasaj grafisinde, MR da ve  dilatasyon sonrasında endoskopide görünümü

  bos

   baryum36

   Servikal  özofagusta özofagusa komşu tümör basısı (sarı ok)

  bos

  baryum37

  Özofagusta koroziv madde içimine bağlı uzun segment darlık

  bos

  baryum38

  Özofagusa aberant subklavian arter basısına bağlı daralma (siyah ok). Sağdaki resimde sağ subklavian arterin   aort arkında soldan çıkışına dikkat ediniz (beyaz ok) (Dysphagia Lusoria)

  bos

  baryum39

  Özofagusa aberant subklavian arter basısına bağlı daralma (siyah ok).

  bos

   baryum40

  Orofaringeal disfajisi olan hastada baryumun bronşlara aspirasyonu

  bos

  baryum41

  Özofagial candidiasis. Sağdaki resim endoskopik  görünümdür.

  bos

  baryum42

   Özofagusa infiltre olan akciğer tümörü. Tümör kavitesi (sarı ok) ve bronşlar (kırmızı ok)

  bos

  baryum43

  Özofagusa dıştan basıya bağlı daralmada SEMS stent uygulaması

  bos

  baryum1

  Normal çift kontrastlı mide ve duodenum grafisi

  bos

  baryum2

  Mide duodenum grafisinde  bulbusta ülser ve kısmi deformasyon

  bos

  baryum3

  Bulbusta kronik peptik ülsere bağlı yonca yaprağı deformitesi (psödodivertiküller)

  bos

  baryum4

  Çift kontrastlı özofagus ve mide grafisinde distal özofagus mukozasında düzensizlik ve fundusun görünümü

  bos

  baryum5

   Çift kontraslı mide grafisinde fundusun görünümü

  bos

  baryum6

  Mide duodenum grafisinde bulbusta ülser.

  bos

   baryum7

  Amiloidoz vakasında  antrum, bulbus ve duodenumda  daralma

  bos

  baryum8

  Mide çıkış darlığı ve koledoğa bası oluşturan mide tümörlü olguda mide çıkışında SEMS  (beyaz oklar) ve koledokta plastik stent  (sarı oklar). Kırmızı oklar mide duvarında tümöre bağlı düzensizliği  gösteriyor.

  bos

  baryum9

  Gastroptoz. Mide büyük kurvaturunun crista iliaca’nın  (sarı ok) distaline uzandığına  dikkat ediniz.

  bos

  baryum10

  Mide duodenum grafisnde geniş hiatal herni

  bos

  baryum11

  Geniş haital herni ve trendelenburg pozisyonunda belirgin  gastroözofagial reflü

  bos

  baryum12

  Gastrik   volvulus ve  BT  de diaframda  geniş defekt (sağda). Midenin  bir kısmının göğüs boşluğunda oluşuna dikkat ediniz.

  bos

  baryum13

  Transvers duodenumda  SMA (superior mezenter arter) basısı (sarı ok).

  bos

  baryum14

  Transvers duodenumda  SMA  basısı ( Sarı ok)

  bos

   baryum15

  Transvers duodenumda  SMA  basısı  (Sarı ok)

  bos

  sma

  Transvers duodenumda superior mezenterik arter basısı (kırmızı ok) ve bası proksimalinde kalan duodenum kısımında dilatasyon (yeşil ok).

  bos

  herni

  Akciğer grafisinde hiatus hernisi nedeniyle diafram üstüne çıkmış mide fundusunun kalp gölgesi arkasında görünümü (sarı oklar), mide hava cebi (siyak ok).

  bos

  amd1

  Akut mide dilatasyonu olan  hastada direkt  batın grafisinde solda dilate mideye ait geniş hava sıvı seviyesi görülmekte.

  bos

  sclero

  Gastrointestinal sistem tutulumu olan sclerodermalı hastada direkt batın grafisi. Kolostomi torbalarının halkaları (sarı oklar), bağırsaklarda kalan baryum artıkları  ve yaygın cilt altı kalsifikasyonları dikkat çekmekte.

  bos

  baryum1

   Konvansiyonel ince bağırsak pasaj grafisinde ince bağırsakların görünümü

  bos

  baryum2

  Konvansiyonel  incebağırsak pasaj grafisinde malpozisyon. Jejunal anslarına aşağıda ve sağda,
  ileal ansların yukarıda ve solda olduğuna dikkat ediniz.

  bos

  baryum3

  Konvansiyonel ince bağırsak pasaj grafisinde malabsorptif patern

  bos

  baryum4

  Tekrarlayan karın ağrıları, periton irritasyonu bulguları ve ishali olan yaşlı hastada konvansiyonel
  ince bağırsak pasaj grafisinde duodenum ve ince bağırasaklarda yaygın divertikülozis.
  (D:Duodenumda dev divertiküller, Sarı ok; jejunum ve ileumda divertiküller)

  bos

  baryum5

   Masif ince bağırsak rezeksiyonu sonrasında kısa bağırsak sendromu gelişen hastada
  kalan ince bağırsaklarda adaptif dilatasyon

  bos

  baryum6

  Kronik intestinal iskemide (fokal segmenter iskemi) daralmış ince bağırsaklar (sarı oklar)
  (Ribbon like small intestime). Hastada  ishal, karın ağrısı ve hipoalbuminemi belirgindi.
  Yaşlı popülasyonda yer alan bu hastalar  genellikle Crohn hastalığı olarak  tedavi edilir
  ve hastalığa ve tedaviye bağlı komplikasyonlar  nedeniyle kaybedilirlerler.

  bos

  baryum7

  Birönceki hastada bağırsakların yakından dörünümü. İskemi için tipik olan parmak
  basısı görünümüne dikkat ediniz (siyah oklar) (Thumb printing)

  bos

  baryum8

  Baryumlu ince bağırsak pasaj grafisinde subakut dönemdeki intestinal iskeminin görünümü.
  Çok sayıda parmak basısı  görünümüne dikkat ediniz (sarı oklar)

  bos

  bt6

  Kronik intestinel iskemide ince bağırsaklardaki daralöalar ve prestenotik dilatasyonlar
  (Hastada tekrarlayan subileus / ileus atakları ve karın ağrısı mevcuttu, karın muayenesinde
  genişlemiş ince bağırsak urveleri palpe edilebiliyordu ve  bağırsak hareketleri  dışardan izlenebiliyordu)

  bos

  baryum9

  Proksimal ince bağırsakta lenfoma tutulumu. Nodüler paterne ve
  duodenumdaki  prestenotik dilatasyona dikkat ediniz

  bos

  baryum10

  Konvansiyonel ince bağırsak pasaj grafisinde Crohn hastalığına bağlı daralma (siyah oklar)

  bos

  safra1

  Koledokoduodenostomili hastada baryumlu pasaj grafisinde safra yollarına kaçan kontrast madde

  bos

  baryum11

  Enteroşilizisde normal ince bağırsakların görünümü

  bos

  baryum1

  Crohn hastalığında terminal ileumda kaldırım taşı görünümü (kırmızı halka içindeki alan).
  Mesenenin baryumla dolduğuna dikkat ediniz (enterovezikal fistül)

  bos

  baryum2

  Crohn hastalığında terminal ileum tutulumunda bağlı striktür (sarı oklar) (Stenozan fenotip)

  bos

  baryum3

  Situs inversusu olan Crohn hastasında terminal ileum tutulumu
  (Çekumun solda olduğuna dikkat ediniz)

  bos

  baryum4

  Terminal ileumda Crohn hastalığına bağlı striktür (sarı oklar). Hastadaki inflamatuar kitle
  sağ üreteri içine alarak hidronefroza yol açtığından  nefrostomi  yapılmış ve üretere geçici
  stent yerleştirilmiştir. Cerrahi rezeksiyon sonrasında bu komplikasyonlar ortadan kalkmıştır.

  bos

  baryum5

  Bir önceki Crohn hastasında PET de inflamasyonlu alanların görünümü

  bos

  baryum6

  Crohn hastalığında terminal ileum tutulumunun enteroşilizis (solda)  ve BT de (sağda) görünümü.
  BT  de terminal ileumdaki duvar kalınlaşmasına dikkat ediniz.

  bos

  baryum7

  Bir önceki hastada MR enteroşiliziste terminal ileumdaki tutulumun görünümü (sarı oklar)

  bos

  crohn5

  Crohn hastalığında terminal ileum tutulumu (sarı oklar, spiküller)

  bos

  baryum8
  Enteroşilizde jejunumda yerleşim gösteren tümör (beyaz oklar)

  bos

  baryum9

  Tedavi görmemiş çölyak hastasında proksimal ince bağırsakta gelişen
  adenokansere bağlı bağırsak lümeninde daralma

  bos

   transit

  Kolon transit zamanı ölçümünde kolon lümenindeki markerlerin görünümü
  (Beyaz oklarla gösterilen 18 adet marker görülmekte)

  bos

  baryum11

   Çift kontraslı kolon grafisi (normal görünüm)

  bos

  baryum12

  Splenik fleksura sendromu olan bayan hastada çift kontrastlı kolon grafisinde uzun ve kıvrımlı
  splenik fleksuranın görünümü (Daire içindeki bölge, hastada  göğüse ve sol omuza yayılan sol
  üst kadran ağrısı  vardı ve kalp krizi korkusuyla defalarca acil servise başvurmuştu)

  bos

  BT5

  İrritabl bağırsak sendromunda sigmoid kolonda kontraksiyonlar (Spastik kolon)

  bos

  BT4

  Çift kontrastlı kolon grafisinde  terminal ileumun görünümü

  bos

  appendix3

  Çift kontrastlı kolon grafisinde appendix in görünümü

  bos

  sigmoid3

  Kolon grafisinde sigmoid kolonda divertiküller (sarı ok)

  bos

  sigomoid2

  Kolon grafisinde  sigmoid kolonda divertiküller (sarı oklar)

  bos

  sigmoid

  Sigmoid kolonda  lümeni daraltan tümör

  bos

  BT10

  Kolon grafisinde çekum tümörünün görünümü (sarı ok; yenmiş elma görünümü)

  bos

  colitis

  Aktif dönemde ülseratif kolitli hastada kolon grafisi. İnce granüler yapıya dikkat ediniz.                     (Prof.Dr Hülya Uzunismail’den alınmıştır)

  bos

  BT12

  Kolon grafisinde amebik kolitin görünümü. Şişe ağızlı ülserlere dikkat ediniz.
  Ülserlerin önden (sarı ok) ve  yandan (yeşil ok) görünümü.(Prof.Dr Hülya Uzunismail’den alınmıştır)

  bos

  amip

  Yukarıdaki olguda  ülserlerin yakından görünümü (Prof.Dr Hülya Uzunismail’den alınmıştır)

  bos

  BT15

  İskemik kolit. Sigmoid kolonda  keskin sınırla ayrılan  inflamasyonlu alana ve rektumun
  sağlam oluşuna dikkat ediniz.

  bos

   
  Prof. Dr Ahmet DOBRUCALI
  Adres: Bağdat Caddesi İrfan Bey Ap. No. 216 Kat. 1 D. 19 Çiftehavuzlar - Kadıköy - İstanbul
  Telefon: 0216 350 53 72 Fax: 0216 350 53 70   E-mail: adobrucali@yahoo.com

  1997 Tüm Hakları Saklıdır developed & Designed by LIMONSS Hosting ,Domain , isim Tescili, Domain Registration, Web Design, Graphic Design, Powered by LIMONSS Hosting ,Domain , isim Tescili, Domain Registration, Web Design, Graphic Design,